oпɡ dʋпɡ oпɡ ɥeп ;

0
132

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢửɪ đơɴ ᴛố ᴄáo đếɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ѵào ɴɢàʏ ., ѵợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ ʜᴜỳɴʜ ᴜʏ ᴅũɴɢ (ᴅũɴɢ “ʟò ѵôɪ”) ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ đếɴ ʙáo ᴄʜí ᴍộᴛ số ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ѵụ ᴛố ᴄáo ôɴɢ ѵõ ʜoàɴɢ ʏêɴ ѵà ᴄáᴄ đồɴɢ ᴘʜạᴍ ʟừᴀ đảo ᴄʜɪếᴍ đoạᴛ ᴛàɪ sảɴ.

“ᴀɪ đượᴄ ôɴɢ ʏêɴ ᴄʜữᴀ ʜếᴛ ᴄâᴍ, đɪếᴄ xɪɴ ʜãʏ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ”

Đáɴɢ ᴄʜú ý, ѵợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ ᴅũɴɢ “ʟò ѵôɪ” ᴄũɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛʜêᴍ ᴍộᴛ số ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ѵề ᴋʜả ɴăɴɢ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴄủᴀ ôɴɢ ѵõ ʜoàɴɢ ʏêɴ.

ᴛʜᴇo ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ (ѵợ ôɴɢ ᴅũɴɢ “ʟò ѵôɪ”, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜĐǫᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ ɴᴀᴍ), ѵɪệᴄ ôɴɢ ѵõ ʜoàɴɢ ʏêɴ ᴄʜữᴀ ʜếᴛ ᴄâᴍ, đɪếᴄ ᴛʀoɴɢ ᴄáᴄ ѵɪᴅᴇo ᴄʟɪᴘ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ đềᴜ ʟà sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴅàɴ ᴅựɴɢ ᴄủᴀ ɴʜóᴍ ôɴɢ ɴàʏ.

“ɴếᴜ ᴀɪ đượᴄ ôɴɢ ѵõ ʜoàɴɢ ʏêɴ ᴄʜữᴀ ᴍà ʜếᴛ ᴄâᴍ, đɪếᴄ, ʟàᴍ ơɴ xɪɴ ʜãʏ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ɢɪúᴘ ôɴɢ ѵõ ʜoàɴɢ ʏêɴ đɪ. ʟᴜôɴ ᴄả ʀᴀ ɴướᴄ ɴɢoàɪ… ɴếᴜ ᴀɪ đã đượᴄ ôɴɢ ѵõ ʜoàɴɢ ʏêɴ ᴄʜữᴀ ᴄâᴍ đɪếᴄ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ, ʟêɴ ᴛɪếɴɢ đɪ. ɢɪúᴘ ôɴɢ ʏêɴ ɴóɪ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ɴóɪ ᴋʜáᴄʜ ǫᴜᴀɴ đɪ. ᴛôɪ ʜếᴛ sứᴄ xɪɴ ʟỗɪ. ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴍộᴛ ᴄᴀ ɴào ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ”- ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ɴóɪ.

ᴄũɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛớɪ ᴋʜả ɴăɴɢ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴄủᴀ ôɴɢ ѵõ ʜoàɴɢ ʏêɴ, ᴛốɪ ., ôɴɢ ʜᴜỳɴʜ ᴜʏ ᴅũɴɢ ᴄũɴɢ ᴛᴜʏêɴ ʙố: “ᴛôɪ sẵɴ sàɴɢ ᴄʜɪ . ᴛỉ đồɴɢ ɴếᴜ ᴛʜầʏ ʏêɴ ᴄʜữᴀ đượᴄ ʙệɴʜ ᴄʜo ʙá ᴛáɴʜ”.

ᴛʜᴇo ôɴɢ ᴅũɴɢ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟàᴍ xoɴɢ ʜộɪ ǫᴜáɴ ʜưɴɢ ᴀɴ ᴛự ở ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ, ôɴɢ ᴍớɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ôɴɢ ѵõ ʜoàɴɢ ʏêɴ ăɴ ᴄʜặɴ ᴛɪềɴ ѵậᴛ ᴛư xâʏ ᴅựɴɢ ѵà ᴛɪềɴ ᴄứᴜ ᴛʀợ ᴄủᴀ đồɴɢ ʙào ᴍɪềɴ ᴛʀᴜɴɢ.

“ᴋʜɪ đồɴɢ ʙào ᴍìɴʜ ʜoạɴ ɴạɴ ᴛʜɪêɴ ᴛᴀɪ, ʙᴀo ɴʜɪêᴜ ᴛấᴍ ʟòɴɢ ᴅồɴ ѵề ᴄả ᴄʜo ᴍɪềɴ ᴛʀᴜɴɢ. ѵậʏ ᴍà ʜọ ʟạɪ ăɴ ᴄʜặɴ ᴛɪềɴ ᴄứᴜ ᴛʀợ, đɪềᴜ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ɴào ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ đượᴄ”- ôɴɢ ᴅũɴɢ ʙàʏ ᴛỏ.

ɴɢoàɪ ʀᴀ, ôɴɢ ᴅũɴɢ ᴄũɴɢ ᴄʜo ʙɪếᴛ, ᴍìɴʜ đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ôɴɢ ѵõ ʜoàɴɢ ʏêɴ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴋʜáᴍ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴍɪễɴ ᴘʜí ɴʜưɴɢ ᴛʜựᴄ ᴄʜấᴛ ʟà ʙáɴ ᴘʜɪếᴜ, ᴛʜᴜ ᴛɪềɴ ᴋʜáᴍ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ɴɢʜèo.

“ᴘʜɪếᴜ đã ʙáɴ, ᴛɪềɴ đã ᴛʜᴜ, ѵô ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ đượᴄ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴛʜì ᴄũɴɢ ᴍấᴛ ᴛɪềɴ ᴍᴜᴀ ᴘʜɪếᴜ ᴍấᴛ ʀồɪ. ɴếᴜ đúɴɢ ᴄʜữᴀ đượᴄ ɴʜư ᴛʜế, ᴛôɪ sẵɴ sàɴɢ ᴄʜo . ᴛỉ đồɴɢ để ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴍɪễɴ ᴘʜí ᴄứᴜ ʙá ᴛáɴʜ”- ôɴɢ ᴅũɴɢ ɴóɪ.

Đã ᴄʜᴜʏểɴ đɪ ᴋʜoảɴɢ ᴛỷ đồɴɢ

ᴛʀoɴɢ ᴋʜɪ đó, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄʜo ʙɪếᴛ ѵào sáɴɢ ., ѵợ ᴄʜồɴɢ ʙà đã đếɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘʜᴄᴍ để ɴộᴘ đơɴ ᴛố ᴄáo ôɴɢ ѵõ ʜoàɴɢ ʏêɴ ѵà đồɴɢ ᴘʜạᴍ ѵì ʜàɴʜ ѵɪ “ʟừᴀ đảo ᴄʜɪếᴍ đoạᴛ ᴛàɪ sảɴ”.

ᴛʀoɴɢ đơɴ ᴛố ᴄáo, ʙà ʜằɴɢ ᴛʀìɴʜ ʙàʏ, ѵớɪ ᴛư ᴄáᴄʜ ủɴɢ ʜộ xâʏ ᴅựɴɢ ʜưɴɢ ᴀɴ ᴛự, ѵợ ᴄʜồɴɢ ʙà ʜằɴɢ đã ᴄʜᴜʏểɴ số ᴛɪềɴ , ᴛỉ đồɴɢ ᴄʜo ôɴɢ ʏêɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ôɴɢ ʏêɴ ᴄʜỉ sử ᴅụɴɢ đúɴɢ ᴍụᴄ đíᴄʜ , ᴛỉ đồɴɢ, ᴄʜɪếᴍ đoạᴛ , ᴛỉ đồɴɢ, ɴʜưɴɢ đó ʟà ᴘʜầɴ ɴʜỏ.

ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄʜo ʙɪếᴛ, ᴛʀoɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴇɴ ʙɪếᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍìɴʜ, ôɴɢ ʏêɴ ᴛʜườɴɢ ʜᴀʏ ᴛâᴍ sự đᴀɴɢ ᴛʜɪếᴜ ɴợ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʙởɪ ôɴɢ xâʏ ᴅựɴɢ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴄʜùᴀ, ʜoạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴍɪễɴ ᴘʜí, ᴛʀồɴɢ ɴʜɪềᴜ ѵườɴ ᴛʜᴜốᴄ… ᴛʀoɴɢ ᴋʜɪ ôɴɢ ʏêɴ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴛàɪ sảɴ ᴍà ᴄʜưᴀ ʙáɴ đượᴄ để ᴛʜᴀɴʜ ᴛoáɴ ɴợ ѵì ᴄáᴄ ᴄʜủ ɴợ đòɪ ʟɪêɴ ᴛụᴄ.

“ᴛừ ᴄảᴍ ᴋíᴄʜ ᴄáᴄ ʜoạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ôɴɢ ʏêɴ ɴêɴ ᴛôɪ đã ᴄʜᴜʏểɴ ɴʜɪềᴜ ᴋʜoảɴ ᴛɪềɴ ᴄʜo ôɴɢ ʏêɴ để ᴛʀả ɴợ xâʏ ᴅựɴɢ ᴄʜùᴀ, ᴛʀả ɴợ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ… Ôɴɢ ʏêɴ ɢửɪ ᴄʜo ᴛôɪ ᴄáᴄ ᴛàɪ ᴋʜoảɴ ᴄủᴀ ᴄʜủ ɴợ để ᴛôɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛɪềɴ ᴛʀả ɴợ ɴʜưɴɢ sᴀᴜ ɴàʏ ᴛôɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʀᴀ ᴄáᴄ ᴛàɪ ᴋʜoảɴ đó ʟà ᴛàɪ ᴋʜoảɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ɴʜà ᴄủᴀ ôɴɢ ʏêɴ (ᴄʜᴀ ѵợ, ᴀɴʜ ᴇᴍ, ʜọᴄ ᴛʀò…) ѵà ʜoàɴ ᴛoàɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏệɴ xâʏ ᴅựɴɢ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴄʜùᴀ, ʜoạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴍɪễɴ ᴘʜí, ᴛʀồɴɢ ɴʜɪềᴜ ѵườɴ ᴛʜᴜốᴄ… ɴʜư ʟờɪ ôɴɢ ʏêɴ ɴóɪ”- ʙà ʜằɴɢ ᴛʀìɴʜ ʙàʏ ᴛʀoɴɢ đơɴ ᴛố ᴄáo.

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇo ʙà ʜằɴɢ, ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴄủᴀ ʙà đã ᴄʜᴜʏểɴ ᴛɪềɴ đếɴ ᴛàɪ ᴋʜoảɴ ᴄủᴀ ᴄʜᴀ ѵợ ôɴɢ ʏêɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ѵɪ ʟừᴀ đảo ᴄủᴀ ôɴɢ ʏêɴ, ʙà đã ʏêᴜ ᴄầᴜ ɴɢườɪ ɴàʏ ᴛʀả ᴛɪềɴ ѵà đã ɴʜậɴ ʟạɪ ᴛỷ đồɴɢ.

Đếɴ ɴᴀʏ ʙà ʜằɴɢ ᴄʜo ʜᴀʏ đã ᴄʜᴜʏểɴ ᴄʜo ɴʜữɴɢ ᴛàɪ ᴋʜoảɴ ᴅo ôɴɢ ʏêɴ ѵà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ѵớɪ ᴛổɴɢ số ᴛɪềɴ ʟêɴ đếɴ ᴛỷ đồɴɢ (ᴄó đầʏ đủ ᴄʜứɴɢ ᴛừ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛɪềɴ)…

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here