C̼o̼n r̼ể đ̼á̼n̼h c̼o̼n g̼á̼i, c̼h̼a̼ v̼ợ̼ “t̼h̼a̼n̼h̼ l̼ý̼” c̼o̼n̼ r̼ể r̼ồ̼i c̼h̼ở x̼á̼c đ̼ế̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ đ̼ầ̼u t̼h̼ú̼

0
322

T̼h̼ấ̼y̼ c̼o̼n̼ r̼ể̼ đ̼i̼ n̼h̼ậ̼u̼ v̼ề̼ l̼à̼ đ̼á̼n̼h̼ v̼ợ̼, c̼h̼ử̼i̼ b̼ớ̼i̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼o̼n̼ gá̼i̼ ô̼n̼g N̼a̼m̼ đ̼ã̼ c̼ầ̼m̼ d̼a̼o̼ c̼h̼é̼m̼ c̼h̼ế̼t̼ V̼i̼ệ̼t̼. S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ gâ̼y̼ á̼n̼, h̼u̼n̼g t̼h̼ủ̼ c̼h̼ở̼ x̼á̼c̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ế̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ gò̼ V̼ấ̼p̼ (̼T̼P̼ H̼C̼M̼)̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼u̼.

C̼ô̼n̼g a̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ gò̼ V̼ấ̼p̼ (̼T̼P̼ H̼C̼M̼)̼ đ̼a̼n̼g h̼o̼à̼n̼ t̼ấ̼t̼ h̼ồ̼ s̼ơ̼ đ̼ể̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ n̼gh̼i̼ c̼a̼n̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ N̼a̼m̼ (̼ 5̼8̼ t̼u̼ổ̼i̼, ở̼ q̼u̼ậ̼n̼ gò̼ V̼ấ̼p̼ )̼ l̼ê̼n̼ Đ̼ộ̼i̼ T̼r̼ọ̼n̼g á̼n̼, P̼h̼ò̼n̼g c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ t̼ộ̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ v̼ề̼ t̼r̼ậ̼t̼ t̼ự̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ (̼ P̼C̼4̼5̼ )̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼P̼ H̼C̼M̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ gi̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼. N̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼o̼n̼g v̼ụ̼ á̼n̼ l̼à̼ T̼ô̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ V̼i̼ệ̼t̼ (̼ 3̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼ c̼o̼n̼ r̼ể̼ h̼u̼n̼g t̼h̼ủ̼)̼…

 

T̼ạ̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, ô̼n̼g N̼a̼m̼ k̼h̼a̼i̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼â̼y̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ l̼ấ̼y̼ V̼i̼ệ̼t̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ự̼ đ̼ồ̼n̼g ý̼ c̼ủ̼a̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼. V̼i̼ệ̼t̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼y̼ê̼n̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p̼ v̼ợ̼, c̼h̼ử̼i̼ b̼ớ̼i̼…

C̼h̼i̼ề̼u̼ 1̼4̼/̼5̼, n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g 3̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼ đ̼i̼ n̼h̼ậu v̼ề̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ gâ̼y̼ s̼ự̼, đ̼á̼n̼h̼ v̼ợ̼…

C̼h̼ứ̼n̼g k̼i̼ế̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ b̼ị̼ h̼à̼n̼h̼ h̼ạ̼, ô̼n̼g N̼a̼m̼ l̼i̼ề̼n̼ v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ l̼ấ̼y̼ d̼a̼o̼ c̼h̼é̼m̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼h̼á̼t̼ v̼à̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ V̼i̼ệ̼t̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼ạ̼i̼ c̼h̼ỗ̼.

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ gâ̼y̼ á̼n̼, n̼gh̼i̼ c̼a̼n̼ c̼h̼ở̼ x̼á̼c̼ c̼o̼n̼ r̼ể̼ đ̼ế̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼ú̼, t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼.

D̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ ý̼ k̼i̼ế̼n̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g, h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g N̼a̼m̼ t̼r̼o̼n̼g t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ n̼à̼y̼ “̼c̼ó̼ t̼h̼ể̼ t̼h̼ô̼n̼g c̼ả̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.

T̼h̼e̼o̼ T̼S̼. Đ̼ỗ̼ C̼ả̼n̼h̼ T̼h̼ì̼n̼, P̼h̼ó̼ gi̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ T̼r̼u̼n̼g t̼â̼m̼ N̼gh̼i̼ê̼n̼ c̼ứ̼u̼ t̼ộ̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ h̼ọ̼c̼ v̼à̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ t̼ộ̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼, v̼i̼ệ̼c̼ h̼ó̼a̼ gi̼ả̼i̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g c̼ủ̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ gi̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ k̼ị̼p̼ t̼h̼ờ̼i̼ n̼ga̼y̼ t̼ừ̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼h̼ỏ̼ n̼ê̼n̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ h̼ậ̼u̼ q̼u̼ả̼ đ̼á̼n̼g t̼i̼ế̼c̼.

N̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g c̼u̼ộ̼c̼ đ̼ề̼u̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ k̼ỹ̼ n̼ă̼n̼g ứ̼n̼g x̼ử̼

N̼h̼ư̼ B̼á̼o̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g đ̼ã̼ đ̼ư̼a̼ t̼i̼n̼, c̼h̼i̼ề̼u̼ 1̼4̼/̼5̼, T̼ô̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ V̼i̼ệ̼t̼ (̼3̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼ ô̼n̼g N̼gu̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ N̼a̼m̼ (̼5̼8̼ t̼u̼ổ̼i̼, ở̼ q̼u̼ậ̼n̼ gò̼ V̼ấ̼p̼, T̼P̼ H̼C̼M̼, c̼h̼a̼ v̼ợ̼ V̼i̼ệ̼t̼)̼ gâ̼y̼ s̼ự̼. T̼ạ̼i̼ đ̼â̼y̼, V̼i̼ệ̼t̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼ụ̼c̼ d̼ù̼n̼g n̼h̼ữ̼n̼g l̼ờ̼i̼ l̼ẽ̼ t̼h̼ô̼ t̼ụ̼c̼, c̼h̼ử̼i̼ r̼ủ̼a̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ô̼n̼g N̼a̼m̼ r̼ồ̼i̼ r̼a̼ t̼a̼y̼ đ̼á̼n̼h̼ v̼ợ̼. N̼go̼à̼i̼ r̼a̼, V̼i̼ệ̼t̼ c̼ò̼n̼ đ̼á̼n̼h̼ e̼m̼ gá̼i̼ ú̼t̼ c̼ủ̼a̼ v̼ợ̼ k̼h̼i̼ c̼ô̼ n̼à̼y̼ đ̼i̼ l̼à̼m̼ v̼ề̼. C̼h̼ứ̼n̼g k̼i̼ế̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ ấ̼y̼, ô̼n̼g N̼a̼m̼ l̼ấ̼y̼ d̼a̼o̼ đ̼u̼ổ̼i̼ đ̼á̼n̼h̼ v̼à̼ đ̼â̼m̼ c̼h̼ế̼t̼ c̼o̼n̼ r̼ể̼, s̼a̼u̼ đ̼ó̼ c̼h̼ở̼ x̼á̼c̼ c̼o̼n̼ r̼ể̼ l̼ê̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼ú̼. N̼ga̼y̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼, d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ ý̼ k̼i̼ế̼n̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g, h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g N̼a̼m̼ t̼r̼o̼n̼g t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ n̼à̼y̼ “̼c̼ó̼ t̼h̼ể̼ t̼h̼ô̼n̼g c̼ả̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼”̼, đ̼ó̼ c̼ũ̼n̼g l̼à̼ m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼a̼ đ̼á̼n̼g t̼h̼ư̼ơ̼n̼g k̼h̼i̼ l̼ỡ̼ r̼a̼ t̼a̼y̼ gi̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ v̼ì̼ m̼u̼ố̼n̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ m̼ì̼n̼h̼.

̼T̼S̼. Đ̼ỗ̼ C̼ả̼n̼h̼ T̼h̼ì̼n̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g, t̼r̼o̼n̼g B̼ộ̼ l̼u̼ậ̼t̼ H̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ đ̼ã̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼ r̼ấ̼t̼ r̼õ̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ t̼i̼ế̼t̼ gi̼ả̼m̼ n̼h̼ẹ̼ k̼h̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼ n̼h̼ư̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g t̼r̼ạ̼n̼g t̼h̼á̼i̼ t̼i̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼ b̼ị̼ k̼í̼c̼h̼ đ̼ộ̼n̼g m̼ạ̼n̼h̼, p̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼ d̼o̼ c̼ó̼ l̼ỗ̼i̼ t̼ừ̼ p̼h̼í̼a̼ b̼ị̼ h̼ạ̼i̼. Đ̼â̼y̼ r̼õ̼ r̼à̼n̼g l̼à̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g, n̼h̼ư̼n̼g n̼h̼ữ̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ t̼i̼ế̼t̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ x̼e̼m̼ l̼à̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼i̼ế̼t̼ gi̼ả̼m̼ n̼h̼ẹ̼ đ̼ể̼ k̼h̼i̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ c̼ă̼n̼ c̼ứ̼ x̼ử̼ á̼n̼. B̼ê̼n̼ c̼ạ̼n̼h̼ đ̼ó̼, h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g b̼ố̼ n̼à̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼ỏ̼ t̼r̼ố̼n̼, k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼e̼ gi̼ấ̼u̼ t̼ộ̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ m̼à̼ c̼h̼ủ̼ đ̼ộ̼n̼g v̼à̼ t̼h̼à̼n̼h̼ k̼h̼ẩ̼n̼ k̼h̼a̼i̼ b̼á̼o̼ n̼ê̼n̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼o̼i̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼i̼ế̼t̼ gi̼ả̼m̼ n̼h̼ẹ̼ k̼h̼i̼ l̼ư̼ợ̼n̼g h̼ì̼n̼h̼.

T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼, T̼S̼. T̼h̼ì̼n̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g, đ̼â̼y̼ l̼à̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ r̼ấ̼t̼ đ̼á̼n̼g t̼i̼ế̼c̼, c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g c̼u̼ộ̼c̼ r̼õ̼ r̼à̼n̼g r̼ấ̼t̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ k̼ỹ̼ n̼ă̼n̼g ứ̼n̼g x̼ử̼, t̼h̼i̼ế̼u̼ s̼ự̼ h̼i̼ể̼u̼ b̼i̼ế̼t̼ v̼ề̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼, t̼h̼i̼ế̼u̼ k̼ỹ̼ n̼ă̼n̼g x̼ử̼ s̼ự̼ t̼r̼o̼n̼g h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ b̼ấ̼t̼ l̼ợ̼i̼. V̼i̼ệ̼c̼ h̼ó̼a̼ gi̼ả̼i̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g c̼ủ̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ gi̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ k̼ị̼p̼ t̼h̼ờ̼i̼ n̼ga̼y̼ t̼ừ̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼h̼ỏ̼ n̼ê̼n̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ h̼ậ̼u̼ q̼u̼ả̼ đ̼á̼n̼g t̼i̼ế̼c̼.

B̼ê̼n̼ c̼ạ̼n̼h̼ đ̼ó̼, q̼u̼a̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼à̼y̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y̼, đ̼o̼à̼n̼ t̼h̼ể̼ h̼a̼y̼ c̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ c̼h̼ư̼a̼ l̼à̼m̼ h̼ế̼t̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼, c̼ộ̼n̼g đ̼ồ̼n̼g d̼â̼n̼ c̼ư̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ gắ̼n̼ k̼ế̼t̼. N̼ế̼u̼ t̼r̼o̼n̼g m̼ô̼i̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g s̼ố̼n̼g c̼ó̼ s̼ự̼ q̼u̼a̼n̼ t̼â̼m̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼a̼u̼, k̼h̼i̼ c̼ó̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ k̼ị̼p̼ t̼h̼ờ̼i̼ k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ gi̼ả̼i̼, b̼ả̼o̼ b̼a̼n̼, r̼ă̼n̼ đ̼e̼, n̼gă̼n̼ c̼h̼ặ̼n̼ t̼h̼ì̼ s̼ẽ̼ h̼ạ̼n̼ c̼h̼ế̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼ữ̼n̼g h̼ậ̼u̼ q̼u̼ả̼ đ̼á̼n̼g t̼i̼ế̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼. “̼T̼r̼o̼n̼g t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ n̼à̼y̼, c̼h̼ú̼n̼g t̼a̼ đ̼ể̼ m̼ộ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼a̼ s̼ố̼n̼g t̼r̼o̼n̼g m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼, t̼r̼o̼n̼g b̼i̼ k̼ị̼c̼h̼ t̼h̼ì̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼a̼ b̼ế̼ t̼ắ̼c̼, c̼ù̼n̼g q̼u̼ẫ̼n̼ n̼ê̼n̼ m̼ớ̼i̼ d̼ễ̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ế̼ m̼ấ̼t̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ gâ̼y̼ h̼ậ̼u̼ q̼u̼ả̼ đ̼á̼n̼g t̼i̼ế̼c̼”̼, T̼S̼. T̼h̼ì̼n̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼.

K̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ d̼ù̼n̼g b̼ạ̼o̼ l̼ự̼c̼ đ̼á̼p̼ t̼r̼ả̼ b̼ạ̼o̼ l̼ự̼c̼

Tu̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼, x̼é̼t̼ ở̼ gó̼c̼ đ̼ộ̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼ c̼ũ̼n̼g n̼h̼ư̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ h̼ọ̼c̼, T̼h̼.s̼ Đ̼ặ̼n̼g V̼ũ̼ C̼ả̼n̼h̼ L̼i̼n̼h̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g, h̼i̼ệ̼n̼ n̼a̼y̼ c̼á̼c̼h̼ h̼à̼n̼h̼ x̼ử̼ b̼ạ̼o̼ l̼ự̼c̼ đ̼ã̼ q̼u̼á̼ p̼h̼ổ̼ b̼i̼ế̼n̼ t̼r̼o̼n̼g c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g, t̼r̼o̼n̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼, đ̼ô̼i̼ k̼h̼i̼ v̼ì̼ n̼h̼ữ̼n̼g l̼ý̼ d̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼á̼n̼g c̼ó̼. “̼T̼r̼o̼n̼g v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼à̼y̼, t̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ b̼ị̼ h̼ạ̼i̼ c̼ũ̼n̼g l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼ó̼ l̼ỗ̼i̼ k̼h̼i̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p̼ v̼ợ̼ c̼o̼n̼, c̼h̼ử̼i̼ m̼ắ̼n̼g gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ v̼ợ̼, đ̼ó̼ l̼à̼ đ̼i̼ề̼u̼ đ̼á̼n̼g t̼r̼á̼c̼h̼.

L̼u̼ậ̼t̼ s̼ư̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ H̼ậ̼u̼, P̼h̼ó̼ c̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ H̼ộ̼i̼ L̼u̼ậ̼t̼ gi̼a̼ T̼P̼ H̼C̼M̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼, t̼r̼o̼n̼g v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼à̼y̼, n̼ế̼u̼ c̼ó̼ c̼ă̼n̼ c̼ứ̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼o̼n̼ r̼ể̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼ụ̼c̼ d̼ù̼n̼g l̼ờ̼i̼ l̼ẽ̼ t̼h̼ô̼ t̼ụ̼c̼ c̼h̼ử̼i̼ r̼ủ̼a̼ n̼h̼à̼ v̼ợ̼, h̼o̼ặ̼c̼ c̼ó̼ x̼ô̼ x̼á̼t̼ v̼ớ̼i̼ e̼m̼ v̼ợ̼, x̼ô̼ n̼gã̼ e̼m̼ v̼ợ̼, h̼ơ̼n̼ n̼ữ̼a̼ đ̼ã̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼ v̼ợ̼ gâ̼y̼ gổ̼, t̼u̼y̼ê̼n̼ b̼ố̼ gi̼ế̼t̼ c̼ả̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ v̼ợ̼ t̼h̼ì̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ x̼e̼m̼ x̼é̼t̼ ô̼n̼g N̼a̼m̼ gâ̼y̼ á̼n̼ t̼r̼o̼n̼g t̼r̼ạ̼n̼g t̼h̼á̼i̼ b̼ị̼ k̼í̼c̼h̼ đ̼ộ̼n̼g t̼i̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼ d̼o̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ s̼a̼i̼ t̼r̼á̼i̼ c̼ủ̼a̼ b̼ị̼ h̼ạ̼i̼ gâ̼y̼ r̼a̼. Đ̼â̼y̼ l̼à̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼i̼ế̼t̼ gi̼ả̼m̼ n̼h̼ẹ̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼.

N̼h̼ư̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ t̼h̼ự̼c̼ t̼ế̼, h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g b̼ố̼ c̼ũ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g h̼ợ̼p̼ l̼ý̼. N̼ế̼u̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼a̼ n̼ó̼i̼ h̼ọ̼ đ̼á̼n̼g t̼h̼ư̼ơ̼n̼g v̼ì̼ b̼ị̼ d̼ồ̼n̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g c̼ù̼n̼g m̼ớ̼i̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g b̼ạ̼o̼ l̼ự̼c̼, n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼ t̼h̼ì̼ c̼ò̼n̼ đ̼â̼u̼ s̼ự̼ c̼ô̼n̼g b̼ằ̼n̼g, c̼ô̼n̼g m̼i̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼?̼ H̼ã̼y̼ t̼h̼ử̼ t̼ư̼ở̼n̼g t̼ư̼ợ̼n̼g n̼ế̼u̼ m̼ọ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼á̼n̼h̼ m̼ì̼n̼h̼ m̼à̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼á̼n̼h̼ l̼ạ̼i̼ s̼ẽ̼ r̼a̼ s̼a̼o̼?̼ N̼ó̼ s̼ẽ̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ t̼r̼ậ̼t̼ t̼ự̼”̼, ô̼n̼g L̼i̼n̼h̼ p̼h̼â̼n̼ t̼í̼c̼h̼.

T̼h̼e̼o̼ ô̼n̼g L̼i̼n̼h̼, v̼ớ̼i̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ t̼r̼o̼n̼g t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ c̼ụ̼ t̼h̼ể̼ t̼r̼ê̼n̼, t̼ạ̼i̼ c̼á̼c̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ t̼ò̼a̼ x̼ử̼ á̼n̼, c̼á̼c̼ l̼u̼ậ̼t̼ s̼ư̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ s̼ẽ̼ đ̼ư̼a̼ r̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ t̼i̼ế̼t̼ gi̼ả̼m̼ n̼h̼ẹ̼ đ̼ể̼ x̼i̼n̼ k̼h̼o̼a̼n̼ h̼ồ̼n̼g c̼ủ̼a̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼, n̼h̼ư̼n̼g v̼ề̼ p̼h̼í̼a̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼, h̼ã̼y̼ t̼ỉ̼n̼h̼ t̼á̼o̼, k̼h̼ô̼n̼g n̼ê̼n̼ c̼ổ̼ s̼ú̼y̼ c̼h̼o̼ b̼ạ̼o̼ l̼ự̼c̼, n̼ế̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼ạ̼o̼ l̼ự̼c̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ t̼r̼ở̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ m̼ự̼c̼ đ̼ể̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼a̼ c̼ư̼ x̼ử̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼. “̼T̼r̼o̼n̼g m̼ộ̼t̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ đ̼á̼n̼g r̼a̼ a̼n̼h̼ p̼h̼ả̼i̼ n̼h̼ờ̼ s̼ự̼ c̼a̼n̼ t̼h̼i̼ệ̼p̼ c̼ủ̼a̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼ t̼h̼ì̼ a̼n̼h̼ l̼ạ̼i̼ b̼ị̼ k̼í̼c̼h̼ đ̼ộ̼n̼g đ̼ể̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ p̼h̼á̼p̼ k̼h̼á̼c̼, đ̼ó̼ l̼à̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼ê̼n̼ v̼à̼ gâ̼y̼ b̼ấ̼t̼ ổ̼n̼ c̼h̼o̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼”̼, ô̼n̼g L̼i̼n̼h̼ n̼ê̼u̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ể̼m̼.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/gi et-con-re-de-benh-con-gai-co-dang-duoc-cam-thong-d150478.html

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here