B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼:̼ ̼N̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼’̼s̼u̼g̼a̼r̼ ̼b̼a̼b̼y̼’̼

0
21

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼”̼s̼u̼g̼a̼r̼ ̼b̼a̼b̼y̼ ̼-̼ ̼s̼u̼g̼a̼r̼ ̼d̼a̼d̼d̼y̼”̼.̼

̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼,̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼í̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼á̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼”̼s̼u̼g̼a̼r̼ ̼b̼a̼b̼y̼ ̼-̼ ̼s̼u̼g̼a̼r̼ ̼d̼a̼d̼d̼y̼”̼.̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼i̼ê̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼-̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼”̼s̼u̼g̼a̼r̼ ̼b̼a̼b̼y̼ ̼-̼ ̼s̼u̼g̼a̼r̼ ̼d̼a̼d̼d̼y̼”̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼b̼à̼?̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼4̼.̼0̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼…̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼-̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼”̼s̼u̼g̼a̼r̼ ̼b̼a̼b̼y̼ ̼-̼ ̼s̼u̼g̼a̼r̼ ̼d̼a̼d̼d̼y̼”̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼í̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼à̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼
̼
̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼.̼

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼õ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼“̼T̼r̼a̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼”̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼”̼K̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼”̼,̼ ̼”̼L̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼”̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼…̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼.̼

̼
̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼i̼ê̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼-̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼?̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼Y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼í̼n̼.̼
̼
̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ạ̼m̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼.̼

̼-̼ ̼Xâ̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼?̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼.̼7̼0̼0̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼8̼0̼0̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼0̼%̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼;̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼í̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼4̼-̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼(̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼1̼5̼%̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ụ̼)̼;̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼(̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼m̼a̼s̼s̼a̼g̼e̼,̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼…̼)̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼…̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ố̼i̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼.̼

̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼4̼-̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼”̼s̼u̼g̼a̼r̼ ̼b̼a̼b̼y̼ ̼-̼ ̼s̼u̼g̼a̼r̼ ̼d̼a̼d̼d̼y̼”̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼-̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼b̼à̼?̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼b̼à̼?̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼…̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼
̼
̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼o̼n̼ ̼n̼ớ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼…̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼,̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼đ̼ò̼i̼,̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼…̼

̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼.̼


̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼b̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼w̼e̼b̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼”̼s̼u̼g̼a̼r̼ ̼b̼a̼b̼y̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼.̼Y̼ê̼n̼)̼

̼-̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼b̼à̼?̼

̼Đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼.̼.̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ờ̼ ̼r̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼.̼.̼.̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼

̼B̼ở̼i̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼ậ̼c̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼.̼

̼-̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼m̼ ̼b̼ẫ̼y̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼?̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ố̼t̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼ăm̼ ̼2̼0̼1̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼0̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼,̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ổ̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼9̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼-̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼b̼à̼!̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼:̼ ̼V̼T̼C̼

Chia sẻ
Bài trướcssss

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here