̼C̼ự̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼2̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼C̼M̼N̼D̼ ̼

0
17

T̼ạ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ầ̼m̼ ̼L̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼-̼1̼1̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼ạ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ầ̼m̼ ̼L̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼(̼4̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼T̼h̼u̼ấ̼n̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼ ̼L̼i̼ ̼S̼h̼a̼o̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼i̼u̼ ̼J̼i̼a̼n̼ ̼M̼i̼n̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼M̼i̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼H̼A̼N̼H̼ ̼T̼H̼Ú̼Y̼

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼T̼ạ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼B̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼L̼i̼ ̼S̼h̼a̼o̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼.̼

̼L̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ầ̼m̼ ̼L̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼T̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼-̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼T̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ý̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼T̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼-̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼L̼i̼u̼ ̼J̼i̼a̼n̼ ̼M̼i̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼p̼o̼l̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼M̼i̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼b̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼M̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼.̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼M̼i̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼4̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

Nguồn : Tuoitre

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here